Op weg naar een “Rookvrije Generatie”

Beste Leden,

Graag jullie aandacht voor onderstaande:

De krantenkoppen liegen er niet om, “Gezonder leven” (!)
Het is een actueel onderwerp, dat ook onze aandacht vraagt.
In onze samenleving wordt er vaak aandacht voor gevraagd. De Rijksoverheid is druk bezig plannen te maken om ons allemaal over te halen, of ons door allerlei maatregelen te pushen, minder te roken, minder alcohol te gebruiken en gezonder te eten. Daar krijgen wij dus mee van doen.

Na het overleg waaraan maar liefst 70 (!) partijen hebben deelgenomen; bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, ligt er nu het zgn. preventieakkoord met als doel dat er in 2040 een rookvrije generatie zal zijn. Vanaf 2020 zullen diverse maatregelen ingaan, dat is dus over een goed jaar al aan de orde! (zo het al niet veel langer gaande / actueel is).
Veel van die maatregelen zullen acties zijn op het financiële vlak, men denkt dat het beoogde effect wordt gerealiseerd wanneer de prijs maar genoeg omhoog gaat. (Er is dus ook veel kritiek op dit akkoord dat, met zoveel gesprekspartners, natuurlijk één groot compromis is van keuzes.)
Ik schat in dat er straks door gemeenten nadrukkelijk meer voorwaarden worden gesteld aan verenigingen als het gaat om onze kantines; een vergunning voor verkoop van alcoholhoudende dranken en/of aanvullende voorwaarden m.b.t. het gevoerde assortiment.

De krachtigste maatregelen worden getroffen tegen het roken.
Roken is voortaan taboe op scholen, zorginstellingen, de kinderopvang, sportclubs. In speeltuinen en bij kinderboerderijen. Bij bedrijven zullen de rookruimtes verdwijnen enz. enz. (Kijk maar om je heen.) Ergens binnen roken mag al niet meer sinds 2008!

Om onze leefgewoonten echt te veranderen is een omslag in ons denken nodig.
Wat dat betreft wil ik jullie vragen eens te bedenken hoezeer gewoonten rondom het roken in de afgelopen jaren al zijn veranderd. Wat eerder de normaalste zaak van de wereld was, wordt nu algemeen bekritiseerd en ook heel vaak doodgewoon niet langer geaccepteerd. Waarvoor momenteel ook wel degelijk begrip bij rokers bestaat!

Onze niet zo gezonde leefwijze is jaarlijks mede oorzaak van vele doden. De ziektes die hierdoor veroorzaakt worden kosten de samenleving heel veel geld. Zij heten ook wel leefstijlziektes, die voorkomen kunnen worden! En daar gaat het dus om.

Deze ontwikkelingen stellen ook ons – als bestuur èn leden van onze vereniging – voor de vraag wat onze rol hierin kan zijn.

– Willen wij dat leden èn gasten van onze vereniging nog blijven roken op onze sportaccommodatie?
– Vijf tennisbanen èn een eigen kantine.
In onze kantine verkopen wij naast koffie, thee en frisdranken ook bier en wijn.
Dat biedt ons de gelegenheid jaarlijks een mooi bedrag te reserveren voor (toekomstig) onderhoud aan onze banen en onze kantine. Dus die inkomsten willen wij niet graag missen. Wij vormen een sportvereniging met een kantine, het beoefenen van de tennissport staat voorop. Het is gezellig na afloop van een partij samen nog even wat te drinken. Een hoge omzet (winst) behalen door    (overmatig) alcohol gebruik is niet het doel en zeker ook niet in het belang van onze vereniging.
– Onze gehaktbal is zo langzamerhand best beroemd in de regio, maar het kan niet verkeerd zijn wanneer onze kantinecommissie ook wat meer variatie aanbrengt en gezondere producten in het assortiment opneemt. Dat is ook gewoon lekker!
Hierin ligt tegelijkertijd een behoorlijke uitdaging voor onze kantinecommissie. Wij willen het draaien van diensten in de kantine nadrukkelijk eenvoudig houden zodat dat klusje ook van alle leden/vrijwilligers gevraagd kan worden. Dus van een “uitgebreide keuken” kan geen sprake zijn.

Onze tennisaccommodatie een beetje rookvrij maken gaat niks worden.
Uit krantenartikelen en artikelen in (bijv.) Centrecourt van de KNLTB maak ik op dat halve maatregelen ons niet echt verder helpen. Bij de discussie in de ledenvergadering van een andere vereniging wordt als voorbeeld genoemd dat de JC niks zag in een oplossing om alle partijen maar tevreden te houden.
Opgemerkt werd dat het roken nu voor 80 procent aanpakken ertoe zal leiden dat de laatste stap niet meer gezet zal worden. Ik kan mij daarin vinden.

Het onderwerp roken op De Terp is – naar wat ik zo heb beluisterd – intussen ook onderwerp van gesprek binnen onze vereniging. Vooral in de gezellige tijd van clubkampioenschappen, met z’n allen onder de zonneschermen zitten de niet-rokers mee te roken. Er zijn nu eenmaal een flink aantal rokers onder onze leden.
Die rokers en niet-rokers willen we allemaal behouden als leden van onze tennisvereniging!

Ik denk dat wij er niet aan ontkomen om van onze leden te vragen niet meer te roken op onze sportaccommodatie.
Waarom zouden we daarmee wachten tot het niet meer mag? Bovendien weten wij allemaal dat roken een ongezonde gewoonte is.

Over het gebruik van Drank en gezond(-er) eten, kunnen wij – zolang de regelgeving ons dat toestaat – proberen gewoon zelf gezond verstand te blijven gebruiken rond de verkoop en het gevoerde assortiment in onze kantine.
Wat wij daar verder aan kunnen doen hoeft niet te wachten op regeltjes en voorschriften – dat kunnen wij waar nodig gewoon zelfstandig aanpassen.

Niet roken, verantwoord omgaan met alcohol en een gezonde voedingskeuze zijn onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud.
Het creëren van die gezonde sportomgeving past daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van onze tennisvereniging.

De KNLTB wil hierin ook een voorbeeld geven daarom vinden de jeugdevenementen plaats in een rookvrije omgeving. Zodoende probeert ook de KNLTB met elkaar een veilig, sportief en gezond sportklimaat te creëren. In de ambitie om dit te bereiken is de KNLTB partner geworden van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Wat levert een rookvrije sportvereniging ons op?
Een rookvrij sportterrein:
– Geeft kinderen het goede voorbeeld
– Beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken
– Voorkomt schadelijk meeroken
– Draagt bij aan de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie
– Geeft minder afval van sigarettenpeuken en –pakjes
– Zorgt voor positieve aandacht voor de vereniging, ons spelletje!

Is er wel steun voor rookvrije sport?
Acht op de tien Nederlanders vindt dat plekken waar kinderen sporten volledig rookvrij moeten zijn.

Is een rookvrije sportvereniging ook vrij van de e-sigaret?
Ja, Ook het gebruik van een e-sigaret is geen gezond voorbeeld. Bovendien levert de e-sigaret gezondheidsrisico’s en bevat deze vaak het verslavende nicotine. De e-sigaret kan de drempel om te gaan roken voor kinderen verlagen. Daarnaast schept de e-sigaret verwarring: kinderen kunnen het verschil niet goed zien en het maakt (traditioneel) roken normaal

Moeten alle rokers die op onze sportaccommodatie komen stoppen met roken en een rookvrij sportterrein te laten slagen?
Rokers worden niet verplicht te stoppen met roken, maar hen wordt gevraagd rekening te houden waar zij roken.
Ondersteuning om te stoppen met roken wordt geboden door de huisartsen, maar ook via websites.
Bijv. www.ikstopnu.nl of www.stopoktober.nl
https://centrecourt.nl/themas/accommodaties/de-gezonde-sportvereniging/rookvrije-vereniging/
Hoe gaan wij om met eventuele weerstand van vrijwilligers, leden enz?
Juist daarom heb ik dit artikel geschreven om ruim voorafgaande aan onze ledenvergadering kenbaar te maken dat wij hierover met de leden van onze vereniging in gesprek willen.

Binnen het bestuur is dit onderwerp aan de orde gesteld.
De aanwezige bestuursleden waren het er zonder discussie over eens dat wij tijdens jeugdactiviteiten op onze tennisaccommodatie De Terp een rookverbod kunnen instellen.

Maar hoe dan verder?
Eerder – in de tijd van ons groene hokje annex kantine – zijn er mensen bij activiteiten van onze vereniging afgehaakt juist vanwege het roken. Ik zou het niet graag weer meemaken dat leden – om het roken van anderen – minder graag deelnemen aan activiteiten zoals de clubkampioenschappen.
Wij hebben daarom afgesproken dit onderwerp op deze ledenvergadering aan de orde te stellen. Wij willen de leden van onze tennisvereniging vragen zich hierover uit te spreken.
Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan is afgesproken die aan jullie voor te leggen.:
1e. Kunnen wij m.b.t. dit onderwerp ook gewoon niks doen en alles laten zoals het is.
2e. Overdag tot bijvoorbeeld 19.00/20.00 uur roken niet meer toestaan omdat er dan ook jeugdleden op onze accommodatie (kunnen) spelen.
3e Kunnen wij van onze leden èn onze gasten vragen voortaan niet meer te roken in de directe omgeving van onze kantine (dus op het terras).
Wil men toch roken, dan zouden wij daarvoor ruimte kunnen creëren bij het materiaalhokje, maar verderop wordt onze accommodatie rookvrij!
Groot bezwaar hiertegen is – vind ik – dat dan een goed voorbeeld aan de jeugd geven niet zal slagen, roken blijft gewoon. De halve maatregel die niet gaat werken waarover ik eerder sprak.
Geen verbod maar gewoon met elkaar afspreken dat er niet meer gerookt wordt op De Terp.
(Wij hebben uitgesproken dat wij geen handhavers of toezichthouders op onze accommodatie willen, daarom spreken wij nadrukkelijk van een verzoek, een afspraak met onze leden om niet meer te roken)

Ik denk dat jullie na dit betoog wel kunt bedenken hoe ik hierin sta, maar nu ben ik dus heel benieuwd naar jullie reacties op de ledenvergadering van 28 Februari 2019.

Met vriendelijke groeten
Henk Nijland
voorzitter LTC IJlst

Meer info over dit onderwerp is op website te raadplegen, bijv.:
Van rookvrij@hartstichting.nl, Team Rookvrije Sport

Daarnaast is het misschien goed om te weten dat de KNLTB partner is en dat er inmiddels meer dan 800 buitensportverenigingen zijn die een rookvrij beleid hebben ingevoerd op het sportterrein.
Een leuk voorbeeld om te lezen van
LTC Abcoude: https://centrecourt.nl/themas/accommodaties/best-practices/abcouder-ltc-tweede-rookvrije-tennisclub/.